Escola d'Idiomes

Xúquer Centre Educatiu posa en marxa, junt a Florida Idiomes, la seua escola d'idiomes: Xúquer Idiomes.

Xúquer Idiomes, a més d'impartir cursos per a infants i persones adultes d'anglès, és centre examinador oficial dels nivells B1, B2 i C1 d'ACLES, amb reconeixement nacional i europeu.

L'examen es desenvoluparà dins de les directrius d'ACLES i del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/

Més Informació:
Rafa Ahulló
96 241 21 85
rafaahullo@axuquer.es