Normes de convivència

Secció segona: Conductes contràries a les normes de convivència i mesures correctores.

Article 112. Tipificació

Se consideren conductes contràries a les normes de convivència del Centre Educatiu les següents:

a) Les faltes de puntualitat injustificades.

b) Les faltes d'assistència injustificades.

c) Els actes que alteren el normal desenvolupament de les activitats del Centre Educatiu, especialment els que alteren el normal desenvolupament de les classes.

d) Els actes d'indisciplina.

e) Els actes d'incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la Comunitat Educativa.

f) Robatori o deteriorament intencionat del immobles, materials, documentació o recursos del Centre.

i) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenvolupament del procés d'ensenyança - aprenentatge.

j) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors, tutores per part del centre i viceversa.

k) L'alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors, tutores per part del Centre.

l) La suplantació de la personalitat dels membres de la Comunitat Escolar.

m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i la comunicació durant les activitats que es realitzen en el Centre Educatiu.

n) L'ús, i fins i tot la possessió de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés d'ensenyança - aprenentatge.

o) Els actes que dificulten o impedeixen el dret i el deure a l'estudi dels seus companys/es.

p) L' incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència.

q) La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant conductes contràries a les normes de convivència.

r) L'ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del Centre.

s) La desobediència en el compliment  de les normes de caràcter propi del Centre i que estan incloses en el Projecte Educatiu.

Article 113. Mesures educatives correctores.

1. Davant les conductes contràries a les normes de convivència del Centre Educatiu, tipificades en l'article anterior, s'aplicaran les mesures educatives correctores següents:

a) amonestacions verbals.

b) Compareixença immediata davant el Cap d' Estudis o el Director/a.

c) Amonestació per escrit.

d) Retirada del telèfons mòbils aparells de so o altres aparells electrònics aliens al procés d'ensenyança - aprenentatge, utilitzats durant les activitats que es realitzaren al Centre Educatiu. Es retiraran apagats i seran tornats als pares, mares, tutors/es legals en presència de l'alumne.

e) Privació de temps d'esplai per un període màxim de cinc dies lectius.

f) Incorporació a l'Aula de Convivència.

g) Realització de tasques educatives por part de l'alumne/a en horari no lectiu. La realització d'estes tasques no es poden prolongar per un període superior a cinc dies lectius.

h) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que tinga programades el Centre durant els quinze dies següents a la imposició de la mesura educativa correctora.

i) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'eixes classes, i amb la finalitat d'evitar la interrupció del procés formatiu de l'alumnat, aquest es mantindrà al Centre Educatiu efectuant les treballs acadèmics que li siguen manats per part del professorat que li imparteix la matéria. El/la Cap d'Estudis del Centre organitzarà l'atenció a aquest alumne.

2. Per a l'aplicació de les mesures educatives correctores, no serà necessària la prèvia instrucció d'expedient disciplinari; no obstant, per a la imposició de les mesures educatives correctores dels apartats h) i i) serà perceptiu el tràmit d'audiència als alumnes o als seus pares o tutors en cas de ser menors d'edat, en un termini de deu dies hàbils.

3. Les mesures correctores que s'imposen seran immediatament executables.

Article 114. Mesures educatives correctores.

Totes les mesures correctores previstes en l'article anterior hauran de ser comunicades formalment als pares o tutors dels alumnes menors d'edat.