Departament de llengües

 

La lectura fa l’home complet;

la conversa, àgil, i l’escriptura, precís.

 

Francis Bacon

 

El Departament de Llengües de Xúquer Centre Educatiu d’Alzira, creat durant el curs 2002-2003, està format per Elena Peris, professora de Valencià: Llengua i Literatura d’ESO i Cap de Departament, que rep l’ajuda de les especialistes de les llengües que el formen: per l’etapa d’ESO, Yolanda Piqueres, especialista en Anglès i Mª Carmen Lacalle, especialista en Lengua i Francès; per la part de Primària i Infantil, María Monte, especialista en Anglès i tots els altres tutors/es encarregats/des d’impartir les àrees de Lengua i Valencià en aquestes etapes. 

Aquest Departament engloba cinc àrees: Castellano: Lengua y Literatura, Valencià: Llengua i Literatura, Anglès i Francès. La Lengua castellana és la llengua oficial de l’Estat, el Valencià és la llengua oficial de la nostra comunitat autònoma, l’Anglès, la llengua estrangera obligatòria en l’Educació i el Francès, la segona llengua estrangera, que ofertem com optativa a l’alumnat d’ESO.

El Centre forma part de la Xarxa de Centres Plurilingües i treballa amb un PIP E, fet que ens obri un ventall de possibilitats perquè el nostre alumnat siga millor format en llengües estrangeres.

Cal comentar que cada curs, segons les necessitats de cada grup, els especialistes en les matèries ESO instrumentals compten amb diversos professors que ajuden les titulars amb els grups dels alumnes que presenten determinades necessitats, sobretot en els grups de 1r i 2n. El professorat destinat a aquestes tasques pot anar variant cada curs, depenent de la seua disponibilitat horària.

Considerem important fer referència a què l’alumnat que forma part dels grups de Recolzament o de Reforç no perd classes, sinó que en el mateix horari que la resta de companys està treballant la mateixa matèria, però de forma distinta, bé amb els materials adaptats o bé, simplement en un grup reduït.

LA LECTURA, ELEMENT ESSENCIAL EN L’APRENENTATGE

La lectura, dins les àrees que engloba aquest Departament se considera una de les bases més importants en l’etapa d’ensenyament i aprenentatge, per això, fa uns anys les professores es van reunir i van decidir canviar el fet d’obligar tot l’alumnat d’un grup a llegir un mateix llibre de lectura i a fer, després, un examen escrit, ja que es va observar que els resultats cada vegada eren pitjors. Es va decidir oferir a cada grup, tant en castellà com en valencià, un llistat de “lectures recomanades”, de les quals, cada alumne/a havia de triar-ne una per avaluació, aquella que més s’aproximara al seu gust lector o simplement, que més li cridara l’atenció. També, l’examen escrit es va canviar i va passar a anomenar-se “entrevista”, ja que es va considerar important el fet de recolzar la part d’expressió oral, encara que continuem mantenint la part escrita mitjançant un resum i una valoració de la lectura que s’ha d’entregar en el moment de l’”entrevista”. D’aquesta manera, s'ha observat que l’alumnat se sent amb més llibertat a l’hora de fer la seua elecció i s’implica més, ja que la tria ha sigut decisió d’ell/a. Amb els anys els resultats estan sent molt bons ja que d’aquesta manera hi ha alumnes que lligen més d’un llibre per avaluació i això ens demostra que deixar la responsabilitat d’elecció, en aquest cas, ha servit per a crear un hàbit lector i un gust per la lectura que, abans, ens semblava molt difícil d’aconseguir i al mateix temps s'està creant un hàbit lector. 

Cal indicar també, que a més de la lectura obligatòria, cada alumne/a pot llegir un altre llibre del mateix llistat per tal d'augmentar 0'5 la nota final de l'avaluació.

 

LA IMPORTÀNCIA DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

Cal destacar que relacionat amb la importància puixant de les llengües que està adquirint en l’àmbit educatiu, el curs 2008-2009, la Cap de Departament es va encarregar de redactar el (DPP) Disseny Particular del Programa d’Incorporació Progressiva Plurilingüe des de l’itinerari PIP E amb l’ajuda de l’assessor lingüístic i de l’Equip Directiu que es va posar en marxa el curs 2009-2010 i que fins avui s’està treballant en el cicle d’Infantil en la franja horària que es va acordar per treballar en valencià (totes les vesprades); també es va introduir l’Anglès, impartit per l’especialista de Primària, de forma oral i recolzat amb un llibre de text adaptat al nivell i amb fitxes visuals molt senzilles, durant una hora i mitja setmanal. A dia de hui, el Centre ja treballa amb un PIP E i l’Anglès ja s’ha introduït en l’etapa de Primària, en el 1r amb l’àrea d’Educació Artística i, progressivament, anirà pujant fins a 4t d’ESO. 

És important recordar que amb la introducció de l’anglès no es deixa de banda la llengua oficial de la Comunitat, ja que el Valencià està present; en l’etapa de Primària s'imparteixen en valencià les àrees de Religió/Valors, Socials i Naturales i, en l’etapa d’ESO, les àrees de Biologia-Geologia en els cursos de 1r, 3r i 4t, L'àrea de CSG de 1r a 4t, l’Educació Física i el Valencià: Llengua i literatura.

Des que Conselleria va oferir l’oportunitat a l’alumnat de 16 anys  (3r i 4t d’ESO) per a regular les proves homologades per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de les EOI en les llengües d’Anglès i Francès, les dues llengües estrangeres impartides en el Centre en l’ESO, les professores han treballat perquè l’alumnat que ho sol·licita, quasi sempre la gran majoria, puga obtindre la certificació del A2 ja que se considera que aquesta possibilitat és ben profitosa per a l’alumnat en un futur.

Relacionat amb la millora de l’anglès com a llengua estrangera, el Centre ha sol·licitat durant alguns cursos l’Auxiliar en Conversa que oferta Conselleria, però, malauradament, no se’ns ha concedit mai, per això, el Centre posa de la seua part i cada any contracta dues persones encarregades de recolzar l'Anglès durant les classes; alguns anys hem comptat amb personal natiu, però aquest curs, comptem amb personal especialitzat, filòlegs que donen el millor pèrquè el nostre alumnat aprenga més fàcilment i de manera més dinàmica la llengua, sobretot la part de comprensió i expressió oral en anglès durant les classes, i treballant en grup reduït, cosa que ha donat molts bons resultats en aquesta àrea, des d’Infantil fins a 4t d’ESO.

 

OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT

 • El primer objectiu de la creació d’aquest Departament continua sent la coordinació de les àrees que l’integren: Castellà, Valencià, Anglès i Francès, des de l’Educació Infantil fins a l’ESO passant pels tres cicles de Primària. 
 • El segon és, la coordinació de les classes de Recolzament i Reforç de Castellà i de Valencià com àrees instrumentals A més a més, tots treballem perquè el domini lingüístic d’aquestes 4 llengües siga l’adequat perquè el nostre alumnat siga competent i puga desenvolupar-se en qualsevol àmbit i en qualsevol situació lingüística com a ciutadans plurilingües. 

Amb el treball del Departament pretenem aconseguir:

 • Proposar uns objectius per a cada curs i per avaluacions.
 • Crear una continuïtat entre els obejctius marcats en els cicles i cursos posteriors perquè l’aprenentatge de l’alumnat siga coherent i progressiu.
 • Realitzar reunions, amb els/les mestres i professors/es de cada cicle, per veure si s’han aconseguit els objectius marcats a principi de cada avaluació i, per observar el seguiment, el treball i les possibles problemàtiques de l’alumnat a final de cada avaluació i, sobretot, a final de curs. 
 • Col·laborar tot l’Equip docent, duran tot el curs, per tal de dur a terme la tasca proposada i millorar i ajudar l’alumnat amb problemes d’aprenentatge.
 • Col·laborar tots els/les professors/es titulars d’àrea, els encarregats del Recolzament i del Reforç, el Departament d’Orientació i el/la tutor/a per veure quins són els/les alumnes que necessiten l’ajuda i quin tipus de dificultat presenta cadascun/a en l’àrea pertinent.
 • Portar a terme les tasques necessàries perquè l’alumnat aprofite les classes de Recolzament i de Reforç i marcar els criteris perquè funcionen aquestos grups.
 • Realitzar reunions després de cada avaluació i a final de curs per veure quins han estat els resultats, les dificultats trobades i les possibles propostes de millora, a més de transcriure totes les activitats complementàries i extraordinàries i plasmar els resultats acadèmics.
 • Redactar les actes on es detallen totes les conclusions, treball realitzat, problemàtiques trobades, possibles solucions a aquestes i propostes de millora.
 • Continuar treballant per una millora de la comunicació entre els/les docents en aquest Departament.