Projecte Educatiu Infantil

Al llarg de l’Educació Infantil potenciem l’educació integral dels xiquets i les xiquetes, entenent per educació integral aquella que té en compte la persona com a globalitat.

 

Una educació integral, és aquella que propicia els aprenentatges de:

 

• Coneixements

• Destreses

• Valors i actituds en tots els àmbits de la vida

• Personal

• Familiar/Social

• Escolar

 

Des de l’etapa d’Infantil, treballem diferents àmbits que faciliten que l’alumnat es desenvolupe d’una manera íntegra.

 

ÀMBIT MOTOR: Fomentarem els aspectes relacionats amb el moviment, les habilitats i la manipulació. Per això tenen especial importància les activitats psicomotrius, el grafisme i l’educació sensorial.

 

ÀMBIT COGNITIU: Donem especial importància a una metodologia activa i participativa que convida els/ les alumnes a construir els seus aprenentatges, es a dir: a aprendre a aprendre, utilitzant les estratègies cognitives i relacionant el pensament i l’acció.

 

ÀMBIT DE RELACIÓ: Des de l’escola pretenem afavorir les relacions dels alumnes amb la resta de companys/es, ja que aquesta relació influeix directament en el seu desenvolupament, tant a nivell de personalitat com a nivell dels llenguatges que anirà desplegant dintre del medi que l’envolta. Per aquest motiu, el llenguatge oral, la conversa, el diàleg i tots aquells aspectes que permeten que l’alumne/a evoque les seues vivències o expresse les seues necessitats, desitjos o experiències, tindran una importància especial al llarg de l’etapa Infantil.

 

ÀMBIT D’ACTITUDS I HÀBITS: Ens referim a aspectes com les actituds i els valors que li permeten viure amb altres companys i companyes. Aquest àmbit es tracta de forma transversal al llarg de tot cicle de l’Educació Infantil. Es fomenta l’organització a partir de les responsabilitats dins el grup, els treballs en equip, la cooperació en la resolució de conflictes....

Dins d’aquest àmbit donem especial importància a l’assoliment dels hàbits

(treball, ordre, autonomia personal...) que li permetran adquirir estratègies per resoldre aspectes relacionats en el quefer quotidià.

 

En definitiva volem que els nostres alumnes adquireixen una seguretat personal, un bon nivell d’autoestima, una imatge positiva i una satisfacció personal pels propis actes i produccions.

 

ÀMBIT D’INTERRELACIÓ FAMÍLIA – ESCOLA: La família i l’escola tenen la responsabilitat de treballar de manera activa en la formació dels xiquets i xiquetes. En aquest sentit és vital la participació dels pares i mares en el procés educatiu dels alumnes, i, en conseqüència és de gran importància que hi haja una bona relació i una comunicació continuada entre els pares, mares i l’escola. El tracte continuat dels pares, mares i mestres dóna als xiquets i xiquetes una seguretat i una confiança molt positiva de cara al seu desenvolupament personal. Des d’Infantil es proposen diversos tallers on les famílies estan convidades a participar per implicar-se en l’aprenentatge del seus fills i filles. A  més, s’involucra a les famílies en el desenvolupaments dels projectes, convidant-los a treballar junt als xiquets des de casa, preparant material que ajuda als xiquets a ampliar el seu coneixement, i també visitant les classes per a enriquir el projecte i reforçar el vincle escola-famílies. D’altra banda, es realitzen cafés-col·loquis per tractar diversos temes interessants per a les families amb l’equip psicopedagògic del centre.

 

  

 

Metodologia

 

 

Actualment estem utilitzant el mètode EntusiasMAT de l’editorial TEKMAN BOOKS per treballar l’àrea lògic-matemàtica. Aquest mètode treballa d’una manera experimental i vivencial a partir de les intel·ligències múltiples, per descobrir les matemàtiques d’una forma divertida. Es treballen diferents blocs temàtics cíclicament, això vol dir que cada dia de la setmana es treballa un aspecte de les matemàtiques diferent (percepció visual, numeració, geometria, mesura, orientació espacial i raonament lògic).

 

Pel que fa a la lectoescriptura, treballem mitjançant Ludiletras, també de l’editorial TEKMAN BOOKS. És un mètode mixte que baralla la lectura global i sintètica. Comença donant-li més importància als traços per acabar escrivint i llegint d’una manera autònoma. A través dels recursos que ens facilita aquesta mètode, es potencia la creativitat, el treball cooperatiu i totes les destresses necessàries per estimar la lectura.

 

 

Al ser un centre plurilungüe, oferetem la iniciació a l’anglés des de les edats més primerenques. Utilitzem el mètode de Synthetic Phonics basat en la fonètica de la llengua anglesa però sempre convinat amb vocabulari que s’empra en el dia a dia. A partir del role-play i les cançons, l’alumnat apren anglés d’una forma divertida i lúdica.

 

 

D’altra banda, per motivar l’alumnat en el procés d’aprenetatge, ens basem en els seus interessos per crear els projectes d’aprenentatge. Tenint en compte la curiositat innata, l’exploració i l’espontaneitat, fem un treball globalitzat que respecta el ritme d’aprenentatge de cada alumne i alumna.

 

Espais

 

Aprenem en un espai que és un agent educador saludable i de qualitat, afavoridor del descobriment, del desenvolupament motor i de les relacions socials, basades en la llibertat d’acció individual i cooperativa. Disposem d’aules amplies i lluminoses, organitzades per racons i ambients. Tenim accés a zones d’aire lliure des de cada aula i comptem amb pissarres digitals per treballar amb les noves tecnologies, les quals són tan importants en l’actualitat. A més, disposem d’espais reservats per al desenvolupament motor com és l’aula de psicomotricitat amb material específic i adpatat a l’etapa d’Infantil, així com els diferents patis i zones a l’aire lliure que ens permeten treballar d’altra forma la psicomotricitat de l’alumnat.

Per respectar el temps de descans, doncs en aquestes edats és recomanable realitzar una xicoteta migdiada, tenim un aula dedicada per a aquest temps.

 

 

Les aules estan dotades amb servicis intercomunicats per facilitar l’autonomia de l’alumnat al mateix temps que dona practicitat al dia a dia del docent.