Procés d'admissió 2018-19

DOCUMENTS A PRESENTAR AMB LA SOL•LICITUD

1. Sol•licitud que es recollirà en Secretaria a partir del 23 d’abril de 2018.
2. Cumplimentar l’Annex, autoritzant a l’Administració Educativa, a obtindre dades de la renda anual de la unitat familiar. A tal efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, hauran de realitzar la mateixa autorització.
3. Fotocòpia del llibre de família de tots els membres. En el seu defecte una certificació de la inscripció de naixement lliurada pel Registre Civil. Tant si es tracta de familia nombrosa o familia monoparental, haurà d’acreditar-se amb el certificat oficial corresponent.
4. Fotocòpia del DNI del pare i mare o tutors i originals.
5. Per acreditar el domicili familiar, aportar la fotocòpia d’un rebut d’aigua, llum o telèfon, o contracte d’arrendament (de no coincidir el domicili amb el del DNI, es requerirà un certificat de Convivència). Per acreditar un domicili laboral, aportar un document que acredite suficientment la relació laboral amb el domicili del centre de treball.
6. De tenir una minusvalia l’alumne/a, germans, pares, mares o tutors, aportar un certificat expedit per la Conselleria corresponent.

NOTA: SOLS ES PERMET ENTREGAR UNA SOL•LICITUD PER CENTRE I ES CONSIDERARÀ DUPLICITAT AQUELLES FAMÍLIES QUE PRESENTEN DOS SOL•LICITUDS EN DOS CENTRES DIFERENTS.

LLOC DE PRESENTACIÓ -----------------------Secretaria.
HORARI DE PRESENTACIÓ -------------------Segons cita prèvia.
TERMINI DE PRESENTACIÓ --------------------Infantil i Primària: Del 17 al 24 de maig de 2018.

CALENDARI DE MATRÍCULA CURS 2018/2019:

- Presentació de sol•licituds al centre del 17 al 24 de maig.
- Comprovació de duplicitats el 29 i 30 de maig.
- Baremació de sol•licituds del 17 al 30 de maig.
- Publicació de les Llistes Provisionals el 04 de juny.
- Reclamacions davant la Tituralitat del Centre fins al 06 de juny.
- Publicació de les Llistes Definitives el 13 de juny.
- Termini de formalització de matrícula del 14 de juny al 02 de juliol.
- Matriculació d’alumnes per a cobrir renúncies o excedències el 04 de juliol.

AQUELLES FAMÍLIES QUE NO PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓ INDICADA EN EL TERMINI ESTABLERT, ES CONSIDERARÀ QUE RENUNCIEN A LA PLAÇA ESCOLAR, I EL CENTRE PODRÀ DSIPOSAR D’ELLA.

L’Equip Directiu.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTS QUE HI HA QUE PRESENTAR AMB LA SOL•LICITUD

1. Sol•licitud que es recollirà en Secretaria a partir del 23 d’abril de 2018.
2. Cumplimentar l’Annex, autoritzant a l’Administració Educativa, a obtindre dades de la renda anual de la unitat familiar. A tal efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, hauran de realitzar la mateixa autorització.
3. Fotocòpia del llibre de família de tots els membres. En el seu defecte una certificació de la inscripció de naixement lliurada pel Registre Civil. Tant si es tracta de familia nombrosa o familia monoparental, haurà d’acreditar-se amb el certificat oficial corresponent.
4. Fotocòpia del DNI del pare i mare o tutors i originals.
5. Per acreditar el domicili familiar, aportar la fotocòpia d’un rebut d’aigua, llum o telèfon, o contracte d’arrendament (de no coincidir el domicili amb el del DNI, es requerirà un certificat de convivència). Per acreditar un domicili laboral, aportar un document que acredite suficientment la relació laboral amb el domicili del centre de treball.
6. De tenir una minusvalia l’alumne/a, germans, pares, mares o tutors, aportar un certificat expedit per la Conselleria corresponent.

NOTA: SOLS ES PERMET ENTREGAR UNA SOL•LICITUD PER CENTRE I ES CONSIDERARÀ DUPLICITAT AQUELLES FAMÍLIES QUE PRESENTEN DOS SOL•LICITUDS EN DOS CENTRES DIFERENTS.

LLOC DE PRESENTACIÓ ---------------------------- Secretaria.
HORARI DE PRESENTACIÓ ------------------------- Segons cita prèvia.
TERMINI DE PRESENTACIÓ ------------------------ Secundària: Del 17 de maig al 28 de maig de 2018.

CALENDARI DE MATRÍCULA CURS 2018/2019:
-
- Presentació de sol•licituds al centre del 17 de maig al 28 de maig.
- Comprovació de duplicitats del 04 al 06 de juny.
- Baremació de sol•licituds del 17 de maig al 07 de juny.
- Entrega requisit acadèmic del 22 juliol (finalitzen 6è primària) / 5 de juliol (resta d’alumnat).
- Publicació de les Llistes Provisionals el 12 de juliol.
- Reclamacions davant la Tituralitat del Centre fins al 16 de juliol.
- Publicació de les Llistes Definitives el 19 de juliol.
- Termini de formalització de matrícula del 19 al 26 de juliol.
- Matriculació d’alumnes per a cobrir renúncies o excedències el 26 de juliol.

AQUELLES FAMÍLIES QUE NO PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓ INDICADA EN EL TERMINI ESTABLERT, ES CONSIDERARÀ QUE RENUNCIEN A LA PLAÇA ESCOLAR, I EL CENTRE PODRÀ DSIPOSAR D’ELLA.

L’Equip Directiu.