Procés d'admissió 2017-18

DOCUMENTS A PRESENTAR AMB LA SOL•LICITUD

1. Sol•licitud que es recollirà en Secretaria a partir del 26 d’abril de 2017 o bé es pot obtindre des de la Web de Conselleria (http://www.ceice.gva.es).
2. Cumplimentar l’Annex, autoritzant a l’Administració Educativa, a obtindre dades de la renda anual de la unitat familiar. A tal efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, hauran de realitzar la mateixa autorització.
Es recollirà en Secretaria a partir del 08 de maig de 2017.
3. Fotocòpia del llibre de família de tots els membres. En el seu defecte una certificació de la inscripció de naixement lliurada pel Registre Civil. Tant si es tracta de familia nombrosa o familia monoparental, haurà d’acreditar-se amb el certificat oficial corresponent.
4. Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor i originals.
5. Per acreditar el domicili familiar, aportar la fotocòpia d’un rebut d’aigua, llum o telèfon, o contracte d’arrendament (de no coincidir el domicili amb el del DNI, es requerirà un certificat d’empadronament). Per acreditar un domicili laboral, aportar un document que acredite suficientment la relació laboral amb el domicili del centre de treball.
6. Si tenen germans als centre hauran de demanar a Secretaria un certificat que ho acredite.
7. De tenir una minusvalia l’alumne/a, germans, pares, mares o tutors, aportar un certificat expedit per la Conselleria corresponent.
8. Els alumnes els quals la mare es trobe en periode de gestació, es beneficiaran d’una puntuació idèntica a la que obtindran si ja haguera nascut el germà o germans, en cas de gestació múltiple. Aportaran certificat mèdic oficial pel facultatiu corresponent.

NOTA: SOLS ES PERMET ENTREGAR UNA SOL•LICITUD PER CENTRE I ES CONSIDERARÀ DUPLICITAT AQUELLES FAMÍLIES QUE PRESENTEN DOS SOL•LICITUDS EN DOS CENTRES DIFERENTS.

LLOC DE PRESENTACIÓ ---------------------------- Secretaria.
HORARI DE PRESENTACIÓ ------------------------- Segons cita prèvia.
TERMINI DE PRESENTACIÓ ------------------------ Infantil i Primària: Del 22 al 29 de maig de 2017.

CALENDARI DE MATRÍCULA CURS 2017/2018:

- Presentació de sol•licituds al centre del 22 al 29 de maig.
- Comprovació de duplicitats el 26 i 27 de maig.
- Baremació de sol•licituds del 01 al 05 de juny.
- Publicació de les Llistes Provisionals el 08 de juny.
- Reclamacions davant la Tituralitat del Centre fins al 12 de juny.
- Publicació de les Llistes Definitives el 20 de juny.
- Termini de formalització de matrícula del 20 al 29 de juny.
- Matriculació d’alumnes per a cobrir renúncies o excedències el 30 de juny.

AQUELLES FAMÍLIES QUE NO PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓ INDICADA EN EL TERMINI ESTABLERT, ES CONSIDERARÀ QUE RENUNCIEN A LA PLAÇA ESCOLAR, I EL CENTRE PODRÀ DSIPOSAR D’ELLA.

L’Equip Directiu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTS QUE HI HA QUE PRESENTAR AMB LA SOL•LICITUD

1. Sol•licitud que es recollirà en Secretaria a partir del 26 d’abril de 2017 o bé es pot obtindre des de la Web de Conselleria (http://www.ceice.gva.es).
2. Cumplimentar l’Annex, autoritzant a l’Administració Educativa, a obtindre dades de la renda anual de la unitat familiar. A tal efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, hauran de realitzar la mateixa autorització.
Es recollirà en Secretaria a partir del 08 de maig de 2017.
3. Fotocòpia del llibre de família de tots els membres. En el seu defecte una certificació de la inscripció de naixement lliurada pel Registre Civil. Tant si es tracta de familia nombrosa o familia monoparental, haurà d’acreditar-se amb el certificat oficial corresponent.
4. Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor i originals.
5. Per acreditar el domicili familiar, aportar la fotocòpia d’un rebut d’aigua, llum o telèfon, o contracte d’arrendament (de no coincidir el domicili amb el del DNI, es requerirà un certificat d’empadronament). Per acreditar un domicili laboral, aportar un document que acredite suficientment la relació laboral amb el domicili del centre de treball.
6. Si tenen germans als centre hauran de demanar a Secretaria un certificat que ho acredite.
7. De tenir una minusvalia l’alumne/a, germans, pares, mares o tutors, aportar un certificat expedit per la Conselleria corresponent.
8. Els alumnes els quals la mare es trobe en periode de gestació, es beneficiaran d’una puntuació idèntica a la que obtindran si ja haguera nascut el germà o germans, en cas de gestació múltiple. Aportaran certificat mèdic oficial pel facultatiu corresponent.

NOTA: SOLS ES PERMET ENTREGAR UNA SOL•LICITUD PER CENTRE I ES CONSIDERARÀ DUPLICITAT AQUELLES FAMÍLIES QUE PRESENTEN DOS SOL•LICITUDS EN DOS CENTRES DIFERENTS.

LLOC DE PRESENTACIÓ ---------------------------- Secretaria.
HORARI DE PRESENTACIÓ ------------------------- Segons cita prèvia.
TERMINI DE PRESENTACIÓ ------------------------ Secundària: Del 22 de maig al 31 de maig de 2017.

CALENDARI DE MATRÍCULA CURS 2017/2018:

- Presentació de sol•licituds al centre del 22 de maig al 31 de maig.
- Comprovació de duplicitats del 06 al 08 de juny.
- Baremació de sol•licituds del 22 de maig al 09 de juny.
- Entrega requisit acadèmic del 19 de juny al 07 de juliol.
- Publicació de les Llistes Provisionals el 12 de juliol.
- Reclamacions davant la Tituralitat del Centre fins al 14 de juliol.
- Publicació de les Llistes Definitives el 19 de juliol.
- Termini de formalització de matrícula del 19 al 27 de juliol.
- Matriculació d’alumnes per a cobrir renúncies o excedències el 28 de juliol.

AQUELLES FAMÍLIES QUE NO PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓ INDICADA EN EL TERMINI ESTABLERT, ES CONSIDERARÀ QUE RENUNCIEN A LA PLAÇA ESCOLAR, I EL CENTRE PODRÀ DSIPOSAR D’ELLA.

L’Equip Directiu.